صفحه شخصی محمد مهدی روحانی مشهدی

رنگ روغن


آب رنگ


طراحیآرمها

صفحه اول

زندگینامه

تألیفات

نمرات دروس ارائه شده

نمونه هایی از آثار نقاشی

نمونه هایی از آثار خطاطی