صفحه شخصی محمد مهدی روحانی مشهدی

   

نمرات دروس ارائه شده در نيم سال دوم94-93

نام درس و شماره گروهکد درس
نقشه کشی صنعتی 1-گروه 8 35311
نقشه کشی صنعتی 1-گروه 10 35311
نقشه کشی صنعتی 1-گروه15 35311
نقشه کشی صنعتی 1-گروه 19 35311
نقشه کشی صنعتی 1-گروه21 35311
نقشه کشی صنعتی پردیس-کروه1 70010SHARIF UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

نقشه کشی صنعتی 1-گروه-
نمره ارسالي شماره دانشجویی
17.5 88106374
17.5 89102617
12 89104472
5 89106138
19.5 89109792
20 90100093
17 90102831
18 90103128
19 90103141
19 90103293
13.5 90103604
17 90107851
7.5 90107957
17 90108086
14.5 90110772
18 92103897
19 92104022
18.5 93021041
18 93112005

 SHARIF UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

نقشه کشی صنعتی 1-گروه-10 
نمره ارسالي شماره دانشجویی
12 88103463
8 88107262
12 89102277
18 89105111
13.5 89105285
19 89105755
15.5 89106292
18.5 89106943
15.5 89107348
17.5 89109554
16.5 89102745
20 89103366
14 89105731
20 89108834
19.5 91100243
17 92103915
19 92105768
15 92110002
20 93102792

 


SHARIF UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

نقشه کشی صنعتی 1-گروه15
نمره ارسالي شماره دانشجویی
8 89100951
16.5 89107575
13 89107672
14 89108033
16.5 90100477
18.5 91100179
19.5 91100265
18.5 91100792
19 91100854
19 91101153
20 91103776
20 91106065
19.5 91106213
20 91106308
13 93021019
20 931105931SHARIF UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

نقشه کشی صنعتی 2-گروه 19
نمره ارسالي شماره دانشجویی
20 89100351
13 89108706
19.5 90102767
2 90107249
17.5 90107873
17 91100192
17.5 91100351
18.5 91100673
18.5 91100779
18.5 91100781
16.5 91103624
13 92100307
19 92104099
20 92106186
18 92106497
18.5 92108108
17.5 92102742
19.5 93102956
20 93103096
14 93111055
   

 SHARIF UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

نقشه کشی صنعتی 1-گروه21 
نمره ارسالي شماره دانشجویی
17 88103933
17.5 90100614
7 90103185
18 90103728
19 91101118
17 91103721
19.5 91104578
19 91105744
20 91106162
18.5 91109265
13 91110474
18.5 92105898
20 92108538
10 92110024
20 93103193
   
   
   
   
   
   


SHARIF UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

نقشه کشی صنعتی 1پردیس-گرو1
نمره ارسالي شماره دانشجویی
16 91151047
11 91151528
13.5 91151722
13.5 91151806
16 91152105
19 91152824
18.5 92170405
18.5 92171048
13 92171189
10* 92171286
15 93171299
16 93171328
18 93171425
14 93172035
10.5 93171341


SHARIF UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

 دانشجوياني كه نمره نرم افزار ندارندو .....و :*

مراجعه کنند

صفحه اول

زندگینامه

تألیفات

نمرات دروس ارائه شده

نمونه هایی از آثار نقاشی

نمونه هایی از آثار خطاطی