Home | Professional Background | Awards | Research Interests | Books | Papers | Graduate Students Supervised

Sharif University of Technology

Department of Mechanical Engineering

 

Mohammad Reza Tabeshpour

Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.

 

Graduate Students Supervised

رديف

عنوان پاياننامه

استاد راهنما

نام دانشجو

مقطع تحصيلي

تاریخ دفاع

1

بهينه سازي هندسي سازه سکوي پايه کششي با الگوريتم ژنتيک

دکتر سیف،
دکتر تابشپور

داوودي

كارشناسي

1383

2

طراحي بهينه سکوي پايه کششي

دکتر سیف،
دکتر تابشپور

محمدنيا

كارشناسي ارشد

1385

3

ارزیابی سازه ای و مقاوم سازی لرزه ای سکوهای شابلونی با استفاده از میراگر اصطکاکی

دکتر تابشپور
دکتر علیاکبر گلافشانی

بونس کماجی

كارشناسي ارشد

1385

4

کاهش پاسخ سکوی پایه کششی با استفاده میراگر جرم تنظیم شده

دکتر تابشپور
 دکتر دولتشاهی

دهخوارقانیان

كارشناسي ارشد

1388

5

طراحی میراگر جرمی تنظیم شده برای سکوی پایه کششی

دکتر تابشپور

رضایی

كارشناسي ارشد

1388

6

کاهش پاسخ سکوی پایه کششی با استفاده میراگر جرم تنظیم شده

دکتر تابشپور

شوقی

كارشناسي ارشد

1390

7

ارائه روشی نوین برای تحلیل سکوها با زمان دوام

دکتر تابشپور

فاطمی

كارشناسي ارشد

1391

8

ارزیابی و بهسازی سکوهای شابلونی با در نظر گرفتن عمر باقیمانده

دکتر تابشپور
دکتر علیاکبر گلافشانی

محمد رحیم زاده خوشرو

كارشناسي ارشد

1391

9

کنترل ارتعاشات سکو با میراگر جرمی

دکتر تابشپور

اخوات

كارشناسي ارشد

1392

10

مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی سکوی پایه کششی

دکتر سیف،
دکتر تابشپور

رزاقیان

كارشناسي ارشد

1392

11

ارائه روشی نوین برای تحلیل در برابر بار موج برای ارزیابی سکوها

دکتر تابشپور

مهاجرنسب

كارشناسي ارشد

1392

12

بررسی تجربی رفتار سکوی پایه کششی در امواج

دکتر تابشپور دکتر سیف

امیرحسین رزاقیان

كارشناسي ارشد

1392

13

بررسی عملکرد سکوی پایه ثابت مجهز به مهاربند RBS در برابر بارهای دینامیکی

دکتر تابشپور
دکتر علیاکبر گلافشانی

یعقوبعلی حاجی نوروزی

كارشناسي ارشد

1392

14

بررسی عملکرد سکوی پایه ثابت مجهز به مهاربند BRB در برابر بارهای دینامیکی

دکتر تابشپور دکتر علیاکبر گلافشانی

پرتوی

كارشناسي ارشد

1392

15

توسعه روش دینامیکی دامنه و پریود افزایشی در ارزیابی سکوهای دریایی

دکتر تابشپور

وحیدرضا جهانمرد

كارشناسي ارشد

1393

16

تحلیل هیدرودینامیکی و آزمایشگاهی سکوی اسپار

دکتر تابشپور دکتر سیف

حمیدرضا قیصری

كارشناسي ارشد

1393

17

بررسی تحلیلی و تجربی رفتار سکوی پایه کششی ستاره دریایی در امواج

دکتر تابشپور  دکتر سیف

علی کیانی

كارشناسي ارشد

1393

18

بررسی رفتار ارتعاشی تاندون ها در سکوی پایه کششی

دکتر تابشپور دکتر مهدیقلی

رضا هدایت پور

كارشناسي ارشد

1393

19

مطالعه عمر خستگی سکوی ثابت و اثرات درازمدت بارهای دینامیکی وارد بر آن

دکتر تابشپور

حسین جانبازی

كارشناسي ارشد

1393

20

تحلیل عملکرد میراگر ستون سیال تنظیم شده بر روی پاسخ دینامیکی سکوی پایه کششی

دکتر تابشپور

جمیل لطیف قولی

كارشناسي ارشد

1394

21

کنترل ارتعاشات سکوی پایه کششی تحت بار دینامیکی

دکتر تابشپور

ابراهیم ملایجردی

كارشناسي ارشد

1394

22

تحلیل خستگی خطوط مهار

دکتر تابشپور

فرهاد حاج نوروزی

كارشناسي ارشد

1394

23

امکان سنجی مدل سازی سکوی اسپار در آب عمیق با محدودیت عمق کانال در آزمایشگاه

دکتر تابشپور

وحید علیپور سرابی

كارشناسي ارشد

1394

24

پایش سلامت سکوهای ثابت فراساحلی و تشخیص آسیب با روش به روز رسانی مشخصات سیستم و شناسایی سیستم ها

دکتر تابشپور دکتر مهدیقلی

سید محمود آقامیری

كارشناسي ارشد

در حال انجام

25

بررسی روش افزایشی دامنه و پریود در سکوهای دریایی

دکتر تابشپور

ابراهیمی

دکتری

در حال انجام

26

تحلیل خستگی و قابلیت اعتماد سازه های دریایی

دکتر تابش‌پور دکتر صیادی

عرفانی

دکتری

در حال انجام