پایان نامه ها

(رساله هاي  دكتري (پايان يافته

مدل‌سازي آسيب‌پذيري رمزهاي قطعه‌اي متقارن در برابر حملات تواني

نرخ هاي امن در كانال هاي شنود

طراحی ابزارهای رمزنگاری میانی برای رای گیری الکترونیکی و پروتکل های چند نهاده.

تحلیل الگوریتم ها و پروتکل های رمزنگاری سبک.

 رساله هاي  دكتري (درمرحله پژوهش)

.طراحی رمزسامانه تمایزناپذیر نشت تاب

 پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد (پايان يافته)

تحليل تواني كارت هوشمند
تحلیل امنیت یک رمز قالبی سبک
طراحی و تحلیل یک پروتکل مبادله منصفانه خوشبینانه وکالتی
ارتقای امنیت طرح های رمز گذاری جستجو پذیر
تحلیل تفاضل ناممکن الگوریتم های رمز قالبی
تحلیل رمزهای قالبی سبک
تحلیل آماری یک الگوریتم رمز سبک
تحلیل و ارتقاء پروتکل های مبادله منصفانه خوش بینانه
طراحی یک پروتکل مبادله منصفانه خوش بینانه
تحليل و بهبود پروتكل هاي دستداد سري
بررسی و تحلیل طرح های امضای وکالتی شناسه مبنا
طراحی امضای وکالتی با امنیت اثبات پذیر در حالت استاندارد
ارزیابی پروتکل های رمزنگاری با کمک نظریه بازی ها
ارتقاء عملکرد یک پروتکل رای گیری الکترونیکی از منظر امنیتی با حداقل فرض های قوی
امنيت از ديدگاه نظريه اطلاعات در شبكه‌هاي پخش و دسترسي چندگانه  
نرخ‌هاي قابل حصول در شبكه‌هاي رله
تحليل شبكه‌هاي مخلوط وارسي‌پذير
تحليل الگوريتم‌هاي رمز دنباله‌اي با استفاده از خواص آماري توابع بولي
ارتقاء امنيت پروتكل‌هاي مديريت كليد سلسله مراتبي در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم
بهبود ويژگي‌هاي امنيتي شبكه‌هاي مخابراتي با استفاده از كدينگ شبكه
حملات تمايز مبتني بر حملات خطي بر عليه الگوريتم‌هاي رمز دنباله‌اي
طراحي و ارتقاء يك پروتكل راي‌گيري الكترونيكي
تحليل يك الگوريتم رمز دنباله‌اي با متغيرهاي بزرگ با استفاده از حملة تمايز
ارتقاء و تحليل روش‌هاي تامين گمنامي در پروتكل‌هاي  رمزنگاري
ارتقاء امنيت پروتكل‌هاي مسيريابي در شبكه‌هاي اقتضائي
مقايسه تحليلي معماريهاي امنيتي فنآوري Bluetooth و فنآوري بي‌سيم بر مبناي IEEE 802.11 با تاكيد بر آسيب‌پذيري پروتكل امنيتي
تحلیل توانی رمزهای قطعه ای DES,AES  براساس چگالی طیف توان
تحليل مولد دنباله كليد اجرائي از نوع جمع كننده با استفاده از زوج آزماهاي حافظه دار
بررسي مقايسه ويژگي‌هاي امنيتي سيستم‌هاي تلفن همراه نسل دوم GSM و نسل سوم UTMS و تحليل پروتكل AKA با روش صوري
طراحي و تحليل امنيتي شبكه رايانه‌اي گسترده سلسله مراتبي با قابليت سرويس‌دهي برون خط به كاربران در نودها
كيف پول الكترونيكي امن
طرح‌هاي امضاء ديجيتال امن هم ريخت
حفظ امنيت در هنگام افشاء كليد
روشهاي طراحي و تحليل سيستم‌هاي رمز دنباله‌اي با انتقال نامنظم
بررسي انواع روشهاي تحليل رمزهاي دنباله‌اي و تحليل يك الگوريتم خاص
بررسي امنيت در تلفن همراه GSM ، تدوين اصول نظري تحليل الگوريتم‌هاي A5/1 و A5/2 و پياده‌سازي آنها
روشهاي طراحي S-box براي رمزهاي قطعه‌اي
تحليل ريسك در امنيت اطلاعات
طراحي و ساخت رمز كننده تلفني دوطرفه همزمان با استفاده از پردازنده‌هاي سيگنال ديجيتال
حملات سخت افزاري به كارتهاي هوشمند با استفاده از اطلاعات نشتي
تحليل امنيت امضاء ديجيتال كور گروهي
تحليل نوع خاصي از رمزهاي دنباله‌اي با انتقال نامنظم

JoomShaper