سوابق اجرایی:

1388 - تاكنون:   دانشيارپژوهشكده الكترونيك دانشگاه صنعتي شريف

1376-1388:       استاديار پژوهشكده الكترونيك دانشگاه صنعتي شريف

1376- تاكنون:     معاون پژوهشكده الكترونيك دانشگاه صنعتي شريف

1389 - تاكنون:    عضو قطب علمي رمز - دانشگاه صنعتي شريف

1377 - تاكنون:    مسئول دورة كارشناسي ارشد مخابرات رمز - دانشكده مهندسي برق - دانشگاه صنعتي شريف

1377 - تاكنون:   عضو هيئت علمي (همكار) دانشكده مهندسي برق - دانشگاه صنعتي شريف

1355-1372:      پژوهشگر - پژوهشكده الكترونيك - دانشگاه صنعتي شريف

1368-1372:      مربي (پاره وقت) - دانشكده مهندسي برق - دانشگاه صنعتي شريف

1368-1372:      مربي (پاره‌وقت) - دانشكده مهندسي كامپيوتر - دانشگاه علم و صنعت ايران

JoomShaper