رضا نقدآبادی
استاد دانشكده مهندسی مكانیك و پژوهشکده علوم و فناوری نانو
دكتری مهندسی مكانیك از دانشگاه واترلو، كانادا
دانشگاه صنعتی شریف 
تلفن:
66165546
نمابر: 66000021

پست الکترونیک: naghdabd@sharif.edu
تارنما:
http://sharif.edu/~naghdabd

زمينه هاي تحقيق

 • اجزای محدود 1
 • اجزای محدود 2 (غیر خطی)
 • مدلسازی رفتاری مواد هوشمند و نانوساختارها
 • نانومکانیک محاسباتی
 • الاستیسیته خطی و غیرخطی
 • تحلیل خطی و غیرخطی ورق و پوسته
 • پلاستیسیته و تغییرشکل بزرگ فلزات
 • مکانیک محیطهای پیوسته خطی و غیرخطی
 • تحلیل انتشار امواج در جامدات و معادلات مشخصه نرخی
 • روش اجزاء محدود و کاربرد آن در حل مسائل غیرخطی

تدریس دروس دوره های كارشناسی ارشد و دكتری

 • اجزای محدود 1
 • اجزای محدود 2 (غیر خطی)
 • مكانیك محیط های پیوسته 1
 • مكانیك محیط های پیوسته 2
 • الاستیسیته 1
 • الاستیسیته 2 (غیر خطی)
 • پلاستیسیته
 • مكانیك ضربه
 • ریاضیات مهندسی پیشرفته
 • مدلسازی چند مقیاسی در نانومکانیک محاسباتی
 • مکانیک نانوساختارها

تدریس دروس دوره كارشناسی

 • مقاومت مصالح 1، 2 و 3
 • تحلیل سازه
 • اجزای محدود كاربردی

سوابق  علمی-اجرايي

 • عضو کمیته ممیزی و نظارت جشنواره‌ها، بنیاد ملی نخبگان، 1390 تاکنون
 • دبیر هیات ممیزه دانشگاه صنعتی شریف، مهر 1390 تاکنون
 • مدیر سنجش، نظارت و ارزشیابی دانشگاه صنعتی شریف 1389-1390.
 • مدیر گروه طراحی جامدات، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، 1388-1390.
 • عضو کميته نانوتکنولوژی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، 1388-1389.
 • عضو کمیته علمی هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک،  1389.
 • عضو کمیته اجرایی و علمی سومین کنفرانس بین المللی نانوساختارها،  کیش،  1388.
 • دبير چهارمين کنفرانس شکل دهی فلزات MATFORM87، 1387 .
 • عضو کمیته علمی دومین کنفرانس بین المللی نانوساختارها،  کیش،  1386.
 • عضو کمیته علمی- اجرایی هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک،  1379.

افتخارات

 • پژوهشگر برتر کشوری در گروه فنی و مهندسی، 1389 
 • پژوهشگر برگزيده دانشگاه صنعتی شريف در رشته مهندسی مکانيک، 1389
 • داراي بيشترين مقالات ISI در سال 2009 در دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي شريف
 • استاد راهنماي دو رساله برتر دكتري به انتخاب انجمن مهندسان مكانيك ايران در سالهاي 1385 و 1388
 • انتخاب شده به عنوان داور برجسته مجله Acta Materialia ،2007

اختراعات ثبت شده

 • توليد نانوکامپوزيتهای پليمری ذره ای بر اساس تغيير در ماهيت بستر پليمری با استفاده از خواص سطحی نانوذرات،  طه گودرزی، رضا نقدآبادی، رضا باقری، شماره ثبت: 65402،  1389.
 • دستگاه اندازه گيري و پردازش امواج مکانيکي براي تعيين رفتار مواد در نرخ کرنش بالا با استفاده از ميله هاپکينسون، رضا نقدآبادی، جمال ارغوانی هادی، محمد جواد اشرفی، شماره ثبت: 65391، 1389.
 • دستگاه آزمايش ضربه تيلور جهت مطالعه رفتار ديناميکي مواد در بارگذاري ضربه اي در محدوده نرخ کرنش 1000 تا 100000 بر ثانيه، رضا نقدآبادی، جمال ارغوانی هادی، احمد خير دستجردی، شماره ثبت:59023، 1388. پژوهشگر برتر کشوری در گروه فنی و مهندسی، 1389 

تاسيس و راه اندازی آزمايشگاههای تحقيقاتی

 • آزمايشگاه مکانيک ضربه و نفوذ، دانشکده مهندسی مکانيک- دانشگاه صنعتی شريف، 1388.
 • آزمايشگاه نانومحاسباتی، پژوهشکده علوم و فناوری نانو- دانشگاه صنعتی شريف، 1387.

پروژه‌های دکترای انجام شده

 • مدلسازي رفتار وابسته به دما و نرخ کرنش لاستیکها در تغييرشکلهاي بزرگ با دیدگاه ترکیبی فیزیکی-پدیده‌ شناختی، 1392.
 • شبیه سازي ديناميك مولكولي فرآيند سنتز نانو الماس در اثر انتشار موج شوک، 1392.
 • ارائه مدل رفتاری، ساخت و مشخصه یابی نانوکامپوزیت های پلیمری-یونی، 1392.
 • مدلسازي رفتاري و شبيه سازي عددي پليمرهاي حافظه‌دار تحت بارگذاريهاي ترمومکانيکي در محدوده تغييرشکلهاي بزرگ،1391.
 • تحليل تئوري، عددي و تجربي تغييرشکل جامدات ترد و نرم با استفاده از مکانيک آسيب محيط پيوسته و در نظر گرفتن اثرات نرخ کرنش، 1390.
 • رفتار ترمومکانيکی آلياژهای حافظه دار تحت بارگذاری چند محوره: مدلسازی ساختاری و شبيه سازی عددی در تغييرشکلهای کوچک و بزرگ، 1389.
 • ارائه مدل سينماتيکی و معادلات ساختاری تغييرشکلهای بزرگ ترموالاستيک با استفاده از تجزيه ضربی گراديان تغييرشکل، 1389.
 •  بررسی رفتار مکانيکی کامپوزيتهای پليمری تقويت شده با نانولوله های کربنی با استفاده از روش مدلسازی چند مقياسی، 1389.
 • تحليل هاي چند مقياسي مواد نانوساختاری به روش اجزاء محدود غيرخطی بر مبنای مکانيک پيوسته معادل، 1388.
 • مدلسازی ساختاری تغييرشکلهای بزرگ الاستيک و الاستيک-پلاستيک با سخت شوندگی ايزوتروپيک و سينماتيک در محيط های پيوسته ميکروپولار (کسرات) (رساله دکتری برتر سال 1387 به انتخاب انجمن مهندسان مکانيک ايران) ، 1387.
 •  ارائه تانسورهای تنش مزدوج برای نرخ تانسورهای اويلری، دونقطه ای و لاگرانژی در سينماتيک محيطهای پيوسته غيرخطی، 1386.
 •  فرمولبندي اجزاءمحدود لاگرانژي بهنگام همگرد براي تحليل غيرخطي هندسي ورق‌ها و پوسته‌هاي ّFGّ ، 1386.
 • مدلسازي همگرد تغيير شکل بزرگ الاستيک-پلاستيک مواد با ناهمسانگردي ناشي از تغيير شکل (رساله دکتری برتر سال 1385 به انتخاب انجمن مهندسان مکانيک ايران) ، 1385.
 • فرمولبندي لاگرانژي همگرد براي تحليل تغييرشکلهاي بزرگ الاستيک و الاستيک-پلاستيک به روش اجزاءمحدود، 1383.
 • ارائه معادلات مشخصه عيني براي تحليل تغيير شکل‌هاي بزرگ صلب پلاستيک و الاستيک-پلاستيک، 1382.

پروژه‌های دکترای در حال انجام

 • مدلسازي تحليلي و عددي رفتار مکانيکي آلياژهاي حافظه دار ناهمگن با در نظر گرفتن اثر تخلخل و کرنش پلاستيک
 • ارائه معادلات ساختاري و فرمول بندي عددي جهت تحليل هيدروژل‌هاي هوشمند در تغيير شکل هاي بزرگ و تحت تاثير شرايط محيطي
 • مدلسازي ساختاري و شبيه‌سازي عددي رفتار مکانيکي عروق کرونر طي استنت‌گذاري و رشد و بازسازي پس از آن
 • مدل‌سازی ساختاری و شبيه‌سازی عددی پديده‌های آسيب و بازسازي پليمرهای خودترميم در تغييرشکل‌های بزرگ

پرخی پروژه‌های کارشناسی ارشد انجام شده

 • سینترینگ نانوکامپوزیت های بستر آلومینیمی تحت موج شوک به روش دینامیک مولکولی درشت دانه (1393).
 • حل تحليلي خمش تيرهاي پليمري حافظهدار (1392).
 • تحليل رفتار كوپل ترمومكانيكي آلياژهاي حافظه دار به روش اجزاء محدود غير خطي (1392).
 • تحليل الاستيك-پلاستيك ساختار‏هاي بستر فلزي تقويت شده با الياف (1391).
 • شبيه سازي اجزاء محدود سازه هاي حافظه دار با استفاده از المانهاي تير (1391).
 • بررسي تحليلي و عددي انتشار موج تنش در دستگاه آزمايش ميله فشاري هاپکينسون جهت مطالعه رفتار ويسکوالاستيک پليمرها در نرخ کرنش هاي بالا (1391).
 • بررسي اثرات فاز مياني بر خواص مکانيکي نانوکامپوزيت هاي بسترفلزي حاوي نانوذرات به روش الاستيسيته سطحي (1391).
 • بررسي خواص مکانيکي نانوکامپوزيت هاي بستر فلزي تقويت شده با نانولوله هاي کربني با استفاده از تئوري الاستيسيته سطحي (1391).
 • بررسي تحليلي خواص مکانيکي نانوکامپوزيت هاي پايه فلزي حاوي نانولوله هاي کربني با استفاده از تئوري الاستيسيته  غير موضعي (1390).
 • تحليل اجزا محدود غيرخطي چند مقياسي سلسله مراتبي و كاربرد آن در محيط متخلخل (1390).
 • بررسي خواص مکانيکي كامپوزيت هاي پايه فلزي تقويت‌شده با نانوذرات با استفاده از تئوري الاستيسيته سطحي (1390).
 • تحليل عددي خواص مکانيکي نانو کامپوزيت هاي فلزي تقويت شده با ذرات نانو (1390).
 • ارائه تابع انرژي براي مواد هايپر الاستيک همسانگرد جانبي و اورتوتروپ با تغيير شکل بزرگ (1390).
 • محاسبه خواص مکانيکي کامپوزيتهاي حاوي نانولوله هاي کربني کوتاه با استفاده از تئوري الاستسيته غير موضعي (1389).
 • تحليل ترموالاستيک استوانه هاي جدار ضخيم از جنس FGM با استفاده از تئوري گرادياني کرنش (1389).
 • بررسي تجربي و تحليلي رفتار الاستيک-پلاستيک سخت شونده کامپوزيتهاي زمينه پليمري با الياف شيشه اي (1389).
 • بررسي تجربي و عددي نفوذ در صفحات ساندويچي لانه زنبوري با هسته سراميکي (1388).
 • تعيين خواص مكانيكي نانوكامپوزيتهاي پليمري حاوي ناهمگنيهاي كروي (1388).
 • مدلسازي نموي رفتار آلياژهاي حافظه دار مغناطيسي (1388).
 • بررسي تجربي و تحليلي كارايي مدلهاي ساختاري ويسكوهايپرالاستيك (1388).
 • بررسي تجربي و عددي اثر هندسه شکل دهنده موج در آزمايش ميله فشاري هاپکينسون (1388).
 • بررسي رفتار مکانيکي نانو لوله هاي کربني در حضور ميدان الکتريکي و بار مکانيکي به روش المان محدود (1387).
 • تحليل غير خطي رفتار مکانيکي نانو ساختارهاي کربني با استفاده از روش ترکيبي اتمي - سازه اي (1387).
 • تحليل دو بعدي انتشار امواج به روش المان محدود در مواد FG در حوزه زمان و فرکانس (1387).
 • بررسي تحليلي و تجربي رفتار پلاستيک فلزات در بارگذاري ضربه اي با استفاده از آزمايش ضربه تيلور (1387).
 • تحليل انتشار امواج الاستوپلاستيک در ميله ها با اثر نرخ کرنش (1387).
 • بررسي رفتار مکانيکي لايه نازک نشانده شده روي زير ساخت الاستيک (1386).
 • مدلسازي رفتاري محيط هاي ناهمگن همسانگرد، همسانگرد جانبي و اورتوتروپيک با تغيير شکل هاي بزرگ (1386).
 • مدلسازی رفتاری لاستيکها با تغييرشکلهای بزرگ بر اساس مدل ويسکوهايپرالاستيک و مقايسه با نتايج تجربی (1386).
 • تغيير شکل هاي بزرگ نانولوله هاي کربني (1385).
 • تحليل رفتاری الاستيک-شکست نانولوله های کربنی تحت بارگذاری محوری کششی و فشاری (1385).
 • تحليل الاستو پلاستيک مخازن کروي و استوانه اي FG تحت فشار داخلي و گراديان نمايي (1385).
 • مدلسازي رفتاري نانوسازه هاي كربني و عيوب آنها (1384).
 • ارائه روابط ساختاري و تابع انرژي مواد هايپرالاستيك بر حسب كرنشهاي هيل (1384).
 • تحليل اجزاي محدود تغيير شكل‌هاي بزرگ الاستوپلاستيك بر مبناي تئوري كسرات (1384).
 • بررسي ارتعاشي ورقه چند لايه گرافيتي در مقياس نانو با استفاده از مدلسازي ساختاري بر اساس مکانيک محيط پيوسته معادل (1383).
 • تحلیل اجزا محدود فازی پوسته ها (1383)
 • تحليل اجزاء محدود سازه هاي نانو (1383)
 •  تحليل اثر سويفت در پيچش بزرگ الاستيک-پلاستيک استوانه‌ها با نرخ اويلري و کرنش لگاريتمي (1382) .
 • تعيين روابط ساختاري مواد هايپرالاستيک بر حسب کرنشهاي لگاريتمي (1382).
 • استفاده از مدل الاستيک-پلاستيک بر اساس خواص مادي متغير جهت تعيين تنش‌هاي پسماند به روش سوراخکاري (1382).
 • تحليل تغييرشکل بزرگ سوپر الاستيک تيرهاي آلياژ حافظه‌دار به روش اجزاء محدود (1382).
 • بهينه‌سازي قالب اکستروژن توسط توابع بي‌اسپيلاين به روش اجزاء محدود (1382).
 • تحليل بارگذاري تناوبي چند محوري با استفاده از مدل سخت‌شوندگي سينماتيک لگاريتمي (1382).
 • تعميم روش گالرکين بدون المان براي تحليل غيرخطي هندسي دوبعدي جامدات (1381).
 • تحليل تغيير شکل بزرگ پلاستيک در نرخ کرنش بالا بر اساس فرمولبندي جمعي تانسور نرخ کرنش (1381).
 • تحليل انتشار موج در مواد با مشخصه‌هاي مکانيکي پيوسته FGM ر (1381).
 • تحليل تغيير شکل بزرگ استوانه‌ها با مشخصه‌هاي مکانيکي پيوسته (FGM) به روش اجزاء محدود (1381).
 • تحليل اجزاءمحدود فازي (بازه‌اي) هندسي و مادي ورق (1381).
 • تحليل ديناميکي پوسته‌ها با تغييرشکلهاي بزرگ به روش اجزاء محدود (1380).
 • بررسي اثر دريچه بر رفتار کمانشي پوسته‌هاي استوانه‌اي تقويت‌شده به روش اجزاء محدود (1380).
 • تحليل ماشينکاري با مدل ترمو- الاستيک- پلاستيک سه بعدي با تغيير شکل‌هاي بزرگ (1380).
 • ارائه تنش‌هاي مزدوج براي معيارهاي کرنش لگاريتمي (برنده جايزه پرفسور رضا در دانشگاه صنعتي شريف) 1380.
 •  تعيين سطوح تسليم متوالي با استفاده از معادلات مشخصه همگرد براي تغيير شکل بزرگ مواد پلاستيک سخت‌شونده (1380).
 • تحليل کمانش ديناميکي و مودال پوسته‌ها با استفاده از يک تئوري تغيير شکل برشي مرتبه اول به روش اجزا محدود (1380).
 • تحليل الاستيک-پلاستيک شکل‌دهي ورق با اثرات خمش به روش اجزا محدود (1379).
 • تحليل تغيير شکل بزرگ پوسته‌هاي تقويت‌شده به روش اجزاء محدود (1379).
 • تحليل تغييرشکل بزرگ پوسته‌هاي کامپوزيتي به روش اجزاء محدود (1379).
 • تحليل غيرخطي هندسي و مادي پوسته‌ها به روش اجزاء محدود (1378).
 • بررسي تاثير شرايط ماشينکاري بر خواص سطح ماشينکاري شده به روش اجزاء محدود (1378).
 • بررسي مکانيزم تشکيل براده به روش اجزاءمحدود و مقايسه با نتايج تجربي(دارای لوح تقدير هيات داوران جشنواره خوارزمي) (1377).
 • بررسي اثر اصطکاک در فرآيند‌هاي نورد سرد و گرم به روش اجزاء محدود (1377).
 • شبيه‌سازي فرآيند پرس جانبي استوانه به روش اجزاء محدود. مدل‌سازي منحني‌ها و سطوح با روش‌هاي بهينه‌سازي عددي (1377).
 • تحليل ديناميکي سازه‌هاي دريايي به روش اجزاء محدود (1377).
 • تحليل کمانشي و ارتعاشي پوسته‌هاي تقويت شده به روش اجزاء محدود (1377).
 • تحليل کمانش ورق تقويت شده به روش اجزاء محدود (1377).

برخی مقالات علمی-پژوهشی به زبان فارسی

الف- مقالات منتشر شده در مجلات

 • حسام خواجه سعيد، رضا نقدآبادی، سعيد سهراب پور، مدلسازی نموی رفتار مغناطيسی-مکانيکی تک کريستالهای آلياژ حافظه دار مغناطيسی Ni-Mn-Ga، مجله علمی پژوهشی شريف، 1389.
 • رضا نقدآبادي، محمد جواد اشرفی، سعيد سهراب پور، مطالعه تجربی و عددی پارامترهای موثر بر شکل دهی موج ورودی در آزمايش ميله فشاری هاپکينسون، مجله علمی-پژوهشی مکانيک و هوافضا امام حسين (ع)، 1389.
 • مصطفی باغانی، رضا نقدآبادی، سعيد سهراب پور، اثر نرخ کرنش بالا و دما بر کرنش و سرعت بحرانی ذرات در اثر انتشار امواج الاستوپلاستيک طولی با مدل جانسون-کوک، مجله علمی و مهندسی نصير، 1387.
 • مهرداد جبارزاده، رضا نقدآبادی، مسعود طهانی، تحلیل الاستیک و الاستیک-پلاستیک تغیر شکلهای بزرگ به روش اجزا محدود لاگرانژی همگرد، ، مجله علمی-پژوهشی نشریه دانشکده مهندسی فردوسی مشهد، شماره 18، 1385.
 • سیدجلال همتی، محمدعلی نیازی، مهدی معرفت، رضا نقدآبادی، تعین شرایط گرمایش در فرآیند شکل‌دهی ورق به روش خمکاری شعله‌ی، مجله علمی-پژوهشی شریف، شماره 29، (1384).
 • رضا نقدآبادی، علیرضا سعیدی، " ارائه یک مدل همگرد الاستیک و کاربرد آن در تحلیل یک سیکل بسته تغیر شکل بزرگ"، مجله استقلال ، سال 23، شماره 1، صص 1-15. (1383).
 • رضا نقدآبادی، مهدی یگانه و علیرضا سعیدی، "تعین سطوح تسلیم متوالی با استفاده از معادله مشخصه همگرد برای تغیر شكلهای بزرگ مواد پلاستیك سخت شونده"، مجله علمی-پژوهشی شریف، شماره 22، صفحات 34-27 (1381).
 • رضا نقدآبادی، سعید سهرابپور و علیرضا سعیدی، "ارائه یك مدل مشخصه نرخی همگرد برای تحلیل تغیر شكلهای بزرگ پلاستیك مواد سخت شونده"، مجله علمی-پژوهشی شریف، شماره 21، صفحات 8-3 (1381).

ب- مقالات منتشر شده در کنفرانس‌ها

 • رضا نقدآبادي، فاضل مقدم، محمد جواد اشرفي، جمال ارغواني، بررسي پراکندگي و ميرايي امواج ويسکوالاستيک در دستگاه آزمايش هاپکينسون با ميله‌هاي پليمري، بيست و يکمين همايش سالانه مهندسي مكانيك، 1392.
 • فاضل مقدم، رضا نقدآبادي، سعيد سهراب‌پور، تعيين تجربي ضريب انتشار موج در ميله‌هاي ويسکوالاستيک هاپکينسون فشاري، بيستمين همايش سالانه مهندسي مكانيك، 1391.
 • محمدعلي اصغرزاده، جمال ارغواني، رضا نقدابادي، محاسبه خواص موثر محيط متخلخل با استفاده از روش اجزامحدود چندمقياسي، نوزدهمين همايش سالانه مهندسي مكانيك، 1390.
 • هاشم مظاهري، رضا نقدابادي، جمال ارغواني، سعيد سهراب پور، بررسي تجربي و عددي اثر پوشش فويل آلومينيومي بر روي نفوذ در كاشي سراميك، نوزدهمين همايش سالانه مهندسي مكانيك، 1390.
 • مصطفي باغاني، رضا نقدابادي، جمال ارغواني، سعيد سهراب پور، تحليل رفتار ترمومكانيكي پليمرهاي حافظه دار با استفاده از ترموديناميك محيطهاي پيوسته، نوزدهمين همايش سالانه مهندسي مكانيك، ، 1390.
 • جمال ارغواني، رضا نقدابادي، بهروز فريدون نژاد، ارائه يک معادله ساختاري براي مواد هايپرالاستيک همسانگردجانبي، نوزدهمين همايش سالانه مهندسي مكانيك، 1390.
 • رضا نقدآبادي، اصغر عيوضي، بررسي تجربي و عددي تاثير پارامترهاي ديسک پاره شونده بر فشار پارگي، ششمين همايش سراسري و اولين همايش بين المللي مواد منفجره، پيروتکنيک و پيشرانه، 1390.
 • رضا نقدآبادي، محمدجواد اشرفي، بررسي عددي و تجربي اثر شکل دهنده موج در آزمايش ميله هاپکينسون براي مس C10200، هجدهمين كنفرانس سالانه (بين المللي) مهندسي مكانيك 1389، دانشگاه صنعتي شريف، ، 1389.
 • هاشم مظاهري، رضا نقدآبادي، بررسي تجربي و عددي نفوذ در ورق آلومينيومي و معرفي ساختار جديدبراي سراميک مسطح، هجدهمين كنفرانس سالانه (بين المللي) مهندسي مكانيك، دانشگاه صنعتي شريف، 1389.
 • حسام خواجه سعيد، جمال ارغواني، رضا نقدآبادي، سعيد سهراب پور، بررسي تغييرات كرنش نسبت به ميدان مغناطيسي در آلياژ حافظ شكل مغناطيسي Ni49.7Mn29.1Ga212، هفدهمين كنفرانس سالانه(بين المللي) مهندسي مكانيك، دانشگاه تهران، ISME2009.
 • معصومه عظمائيان، رضا نقدآبادي، رفتار الكترومكانيكي در نانو لوله هاي كربني، پنجمين همايش دانشجويي فناوري نانو، 1388.
 • احمد خير دستجردي، جمال ارغواني، رضا نقدآبادي، ارائه مدل خطي نرخ كرنش جهت مدلسازي آزمايش ضربه تيلور، هشتمين همايش انجمن هوافضاي ايران، 1388.
 • علي طاهري، رضا نقدآبادي، ارائه المان دو بعدي براي بررسي انتشار امواج در مواد FG، هشتمين همايش انجمن هوافضاي ايران، 1388.
 • احمد خير دستجردي، رضا نقدآبادي ، بكارگيري معادله انرژي جهت تحليل انتشار موج پلاستيك درنمونه آزمايش ضربه تيلور، هفدهمين كنفرانس سالانه(بين المللي) مهندسي مكانيك ISME2009، دانشگاه تهران،1388.
 •  محمد جواد اشرفي، جمال ارغواني هادی، رضا نقدآبادي، بررسي پارامتري و طراحي شكل دهنده موج مناسب در آزمايش ميله فشاري هاپكينسون، هفدهمين كنفرانس سالانه(بين المللي) مهندسي مكانيك ISME2009، دانشگاه تهران،1388.
 • حسين صادقي، رضا نقدآبادي، بررسي اثر كيفيت سطح تماس نانولوله و بستر بر روي خواص الاستيك نانوكامپوزيتهاي تقويت شده با نانولوله هاي كربني موج دار به روش المان محدود، هفدهمين كنفرانس سالانه(بين المللي) مهندسي مكانيك ISME2009، دانشگاه تهران،1388.
 • مصطفي باغاني، علي طاهري، رضا نقدآبادي، اثر تغيير معادله ساختاري، كار سختي و مدول برشي بر پديده اسپال در شبيه سازي عددي آزمايش برخورد صفحه، هفدهمين كنفرانس سالانه(بين المللي) مهندسي مكانيك ISME2009، دانشگاه تهران،1388.
 •  احمد خير دستجردي، جمال ارغواني هادي، رضا نقدآبادي، ارائه مدل خطي نرخ كرنش جهت مدلسازي آزمايش ضربه تيلور، هشتمين كنفرانس سالانه بين المللي انجمن هوافضاي ايرا ن، اصفهان، 1387.
 •  علي طاهري،رضا نقدآبادي، ارائه المان دوبعدي براي بررسي انتشار امواج در مواد F، هشتمين كنفرانس سالانه بين المللي انجمن هوافضاي ايران، اصفهان، 1387.
 •  معصومه عظماييان، محسن صادقي، رضا نقدآبادي، تحليل غيرخطي رفتار نانولوله هاي كربني در سيستمهاي نانوالكترو مكانيكي، شانزدهمين كنفرانس سالانه(بين المللي) مهندسي مكانيك ISME2008، دانشگاه کرمان،1387.
 • محمد حسين کارگر نوين، رضا نقدآبادي، حسين دريجاني، طراحي الاستوپلاستيک مخازن جدار ضخيم استوانه اي تحت فشار داخلي با روش اتو فرتاژ، چهارمين کنفرانس شکل دهی فلزات، MATFORM87، 1387.
 • مصطفي باغاني، رضا نقدآبادی، سعيد سهراب پور، تحليل تغيير شکل پلاستيک ديناميکي مواد در شبيه سازي آزمايش برخورد صفحه با نرخ کرنش هاي بالا، چهارمين کنفرانس شکل دهی فلزات، MATFORM87، 1387.
 •  ياور عناني، رضا عوض محمدي، رضا نقدآبادي، تحليل تنش ماكروسكوپيك براي كامپوزيتهاي غيرخطي تقويت شده با ذرات غيركروي، هفتمين همايش سالانه انجمن هوا فضاي ايران، دانشگاه صنعتی شريف، 1386.
 •  ياور عناني، رضا نقدآبادي، مدلسازي رفتاري ويسكو-هايپرالاستيك لاستيكها در نرخ كرنشهاي بالا در بارگذاري كشش تك محوره، هفتمين همايش سالانه انجمن هوا فضاي ايران، دانشگاه صنعتی شريف، 1386.
 •  مسعود نوروزي، رضا نقدآبادي،  اعظم ايرجي زاد، بررسي اثرات مکانيکي ناشي ازنحوه اتصال لايه نازک نشانده شده روي زيرساخت الاستيک، پانزدهمين كنفرانس سالانه(بين المللي) مهندسي مكانيكISME2007، دانشگاه صنعتي اميركبير، تهران،1386.
 •  سيد علی موسوی، رضا نقدآبادی، تحليل تنش در ديسک دوار FG با ضخامت متغير، هفتمين همايش سالانه انجمن هوافضای ايران، دانشگاه صنعتی شريف، 1386.
 • حسین دریجانی،  رضا نقدآبادی، تعین توزیع تنش الاستوپلاستیک در مخازن جدار ضخیم سیلندری شکل با رفتار کرنش سختی و تغیر شکل متناهی، كنفرانس مهندسی مكانیك،  دانشگاه صنعتی اصفهان، اردیبهشت 1384
 • عظیم بردی بسیا، رضا نقدآبادی، بررسی اثر ناهمسانگردی ناشی از تغیر شکلهای بزرگ پلاستیک، كنفرانس مهندسی مكانیك، دانشگاه صنعتی اصفهان، اردیبهشت 1384
 • رضا ببری، امیر فراهانی،  رضا نقدآبادی، آنالیز حساسیت پاسخ فازی نسبت به پارامترهای ورودی در تحلیل اجزاء محدود فازی ورق، كنفرانس مهندسی مكانیك، دانشگاه صنعتی اصفهان، اردیبهشت 1384
 • رضا نقدآبادی، حسین محمدنوازی، حسن حدادپور، تحلیل ترموالاستیک استوانه‌های FG با تغیر شکلهای بزرگ به روش اجزاء محدود، كنفرانس مهندسی مكانیك، دانشگاه صنعتی اصفهان، اردیبهشت 1384
 • مهرداد جبارزاده، رضا نقدآبادی، تحلیل همگرد الاستیک پلاستیک تغیر شکلهای بزرگ به روش اجزاء محدود، كنفرانس مهندسی مكانیك، دانشگاه صنعتی اصفهان، اردیبهشت 1384
 • علیرضا سعیدی،  رضا نقدآبادی،  ارائه مدل سینماتیک و مشخصه الاستیک-پلاستیک برای تحلیل تغیر شکلهای بزرگ مواد سخت‌شونده، كنفرانس مهندسی مكانیك، دانشگاه صنعتی اصفهان، اردیبهشت 1384.
 • سیدعلی حسینی ‏كردخیلی، رضا نقدآبادی، علی یعقوبی، ارائه حلی دقیق برای محاسبه تنش ترموالاستیک در استوانه‌های جدارضخیم FG، مجموعه مقالات دوازدهمین كنفرانس سالانه و هشتمین كنفرانس بین‎المللی انجمن مهندسان مكانیك ایران (1383).
 • رضا نقدآبادی، یعقوب طادی نبی، تحلیل بارگذاریهای تناوبی تک محوری و دو محوری بر اساس کرنش لگاریتمی، مجموعه مقالات دوازدهمین كنفرانس سالانه و هشتمین كنفرانس بین‎المللی انجمن مهندسان مكانیك ایران (1383).
 • سلمان چگینی، رضا نقدآبادی، استفاده از روش کسر حجمی ماتنزیت در تحلیل تغیر شکلهای بزرگ تیر آلیاژهای حافظه‌دار در حالت سوپر الاستیک، مجموعه مقالات دوازدهمین كنفرانس سالانه و هشتمین كنفرانس بین‎المللی انجمن مهندسان مكانیك ایران (1383).
 • رضا نقدآبادی، سیدعلی حسینی‏كردخیلی، یزدان صالحی، تحلیل غیرخطی هندسی پوسته‌ها تحت بارگذاری دینامیکی به روش اجزاء محدود، مجموعه مقالات دوازدهمین كنفرانس سالانه و هشتمین كنفرانس بین‎المللی انجمن مهندسان مكانیك ایران (1383).
 • آرش بهروزی، سعید سهراب‌پور، رضا نقدآبادی ، بهینه‌سازی قالب اکستروژن و قالب کشش سیم با استفاده از توابع B-spline به اجزاء محدود، مجموعه مقالات دوازدهمین كنفرانس سالانه و هشتمین كنفرانس بین‎المللی انجمن مهندسان مكانیك ایران (1383).
 • رضا نقدآبادی، سعید سهراب‌پور، آرش بهروزی، بررسی اثر نرخ کرنش در فرآیند کشش سیم به روش اجزاء محدود با استفاده از مدل PERCE، مجموعه مقالات دوازدهمین كنفرانس سالانه و هشتمین كنفرانس بین‎المللی انجمن مهندسان مكانیك ایران (1383).
 • محمد حسین کارگرنوین، رضا نقدآبادی، حسین دریجانی، دانش بکارگیری روش فشار مقاوم‌سازی در طراحی  مخازن جدار ضخیم تحت فشار داخلی، همایش ملی صنعت آلومینیوم، دانشگاه علم و صنعت ایران، آذر 1383
 • غلامحسین فرهی، رضا نقدآبادی، رضا مسلمی، استفاده از مدل الاستیک-پلاستیک بر اساس خواص مادی متغیر جهت تعین تنشهای پسماند به روش سوراخکاری، كنفرانس مهندسی مكانیك، دانشگاه تربیت مدرس،اردیبهشت 1383
 • آرش بهروزی، سعید سهراب‌پور، رضا نقدآبادی،  بررسی اثر نرخ کرنش در فرآیند کشش سیم به روش اجزاء محدود با استفاده از مدل PERCE، كنفرانس مهندسی مكانیك، دانشگاه تربیت مدرس، اردیبهشت 1383
 • رضا نقدآبادی، مهرداد جبارزاده، تحلیل پدیده پرش پوسته‌ها به روش اجزاءمحدود لاگرانژی همگرد، مجموعه مقالات یازدهمین كنفرانس سالانه و هفتمین كنفرانس بین‎المللی انجمن مهندسان مكانیك ایران، صفحات 944-938 (1382).
 • رضا نقدآبادی، محسن اصغری، اعمال شرایط مرزی اساسی به طریقه جایگزینی سازگار در روش گالرکین بدون المان، مجموعه مقالات یازدهمین كنفرانس سالانه و هفتمین كنفرانس بین‎المللی انجمن مهندسان مكانیك ایران، صفحات 1013-1006 (1382).
 • رضا نقدآبادی، سیدحسین موسوی رضی، مهدی یگانه، تحلیل انتشار امواج الاستیک در ورق ساخته شده از مواد FG، مجموعه مقالات یازدهمین كنفرانس سالانه و هفتمین كنفرانس بین‎المللی انجمن مهندسان مكانیك ایران، صفحات 997-990 (1382).
 • رضا نقدآبادی، حسین محمدنوازی، ارائه المانهای FGPQ8 و FGAP برای تحلیل ورقهای FG به روش اجزاء محدود، مجموعه مقالات یازدهمین كنفرانس سالانه و هفتمین كنفرانس بین‎المللی انجمن مهندسان مكانیك ایران، صفحات 1005-998 (1382).
 • رضا نقدآبادی، رضا ببری، تحلیل اجزاء محدود فازی ورق، مجموعه مقالات یازدهمین كنفرانس سالانه و هفتمین كنفرانس بین‎المللی انجمن مهندسان مكانیك ایران، صفحات 1051-1046 (1382).
 • مهدی دانش‌سرارودی، رضا نقدآبادی، تحلیل ارتعاشات آزاد پوسته‌ها با استفاده از یک تئوری تغیر شکل برشی مرتبه اول اصلاح شده به روش اجزاء محدود، ، مجموعه مقالات یازدهمین كنفرانس سالانه و هفتمین كنفرانس بین‎المللی انجمن مهندسان مكانیك ایران، صفحات 1733-1726 (1382).
 • رضا نقدآبادی، حسین محمدنوازی، تحلیل ترموالاستیک دوبعدی مواد FGM به روش اجزاء محدود، مجموعه مقالات دومین کنفرانس علمی کاربردی سازمان صنایع هوافضا، صفحات 713-704، دی 1382.
 • سلمان چگینی، رضا نقدآبادی، تحلیل تغیر شکل بزرگ تیر آلیاژ حافظه‌دار در حالت سوپر الاستیک، مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس مهندسی هوافضا، صفحات  404-397،  (1382).
 • رضا نقدآبادی، حسین محمدنوازی، تحلیل ترموالاستیک استوانه‌های FG تحت بارگذاری نامتقارن به روش اجزاء محدود، مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس مهندسی هوافضا، صفحات 396-387،  (1382).
 • جعفر قنبری، رضا نقدآبادی، تعین مدول الاستیسیته ورقه گرافیتی تک لایه‌ای در مقیاس نانو با استفاده از مدلسازی فنر معادل، مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس مهندسی هوافضا، صفحات 180-171، (1382).
 • رامین محمدحسنی، رضا نقدآبادی، تحلیل تغیر شکل بزرگ تیر پیزوالکتریک به روش اجزاء محدود، مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس مهندسی هوافضا، صفحات  28-21،  (1382).
 • محمد حسین کارگرنوین، رضا نقدآبادی، حسین دریجانی، تعین ضخامت بهینه برای مخازن جدار ضخیم استوانه‌ای تحت اثر فشار داخلی با رفتار کار سختی، مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس مهندسی هوافضا، صفحات  233-225،  (1382).
 • رضا نقدآبادی و كوروش حسن‏پور، "ارائه تنشهای مزدوج برای نرخهای عینی معیارهای كرنش اویلری"، مجموعه مقالات دهمین كنفرانس سالانه و ششمین كنفرانس بین‎المللی انجمن مهندسان مكانیك ایران، صفحات 2261-2255 (1381).
 • رضا نقدآبادی و مهدی یگانه، "بررسی اثر نرخهای همگرد بر وضعیت تسلیم مواد سخت شونده در تغیرشكلهای بزرگ"، مجموعه مقالات دهمین كنفرانس سالانه و ششمین كنفرانس بین‎المللی انجمن مهندسان مكانیك ایران، صفحات 2022-2015 (1381).
 • محمدحسین كارگرنوین، رضا نقدآبادی و غلامرضا ساعی، "بررسی اثر اصطكاك در نورد سرد و گرم به روش اجزاء محدود"، مجموعه مقالات اولین كنفرانس شكل‏دهی فلزات و مواد"MATFOM81"، دانشگاه صنعتی شریف، اردیبهشت 1381
 • رضا نقدآبادی، علیرضا احمدی طباء، "بررسی پدیده اسپال در اثر انتشار امواج الاستیک-پلاستیک"، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس مهندسی هوافضا، صفحات 336-327 (1381).
 • رضا نقدآبادی، حسین محمد نوازی، "تحلیل ترموالاستیک سازه های FGM دوبعدی با تغیر شکلهای بزرگ به روش اجزاء محدود"، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس مهندسی هوافضا، صفحات 514-505 (1381).
 • رضا نقدآبادی، مهدی یگانه و علیرضا سعیدی، ‏"تعین سطوح تسلیم متوالی با استفاده از معادله مشخصه همگرد برای تغیر شكلهای بزرگ مواد پلاستیك سخت‎شونده"، مجموعه مقالات نهمین كنفرانس سالانه و پنجمین كنفرانس بین‎المللی انجمن مهندسان مكانیك ایران، مكانیك 2001، خرداد 1380.
 • رضا نقدآبادی و مهرداد جبارزاده، ‏"فرمول‏بندی اجزاء محدود اصلاح شده  برای  تحلیل تغیر شكل بزرگ پوسته ها ‏"، مجموعه مقالات نهمین كنفرانس سالانه و پنجمین كنفرانس بین‎المللی انجمن مهندسان مكانیك ایران، مكانیك 2001، خرداد 1380.
 • رضانقدآبادی و علیرضا یزدان مهر، ‏"تحلیل رفتار غیر خطی هندسی و مادی پوسته هابا كرنشهای بزرگ‏"، مكانیك 2000 ، مجموعه مقالات چهارمین كنفرانس بین المللی و هشتمین كنفرانس سالانه انجمن مهندسان مكانیك ایران، جلد اول، صفحات 108-101، (1379).
 • رضانقدآبادی و سید علی حسینی كردخیلی، ‏"بررسی تغیر شكل بزرگ پوسته های كامپوزیتی به روش اجزاء محدود‏"، مكانیك 2000 ،مجموعه مقالات چهارمین كنفرانس بین المللی و هشتمین كنفرانس سالانه انجمن مهندسان مكانیك ایران، جلد اول، صفحات 100-93، (1379).
 • رضانقدآبادی و سعید جامعی، "تحلیل پوسته‏های تقویت شده به روش اجزاء محدود" مجموعه مقالات اولین كنفرانس بین المللی هوافضای ایران، جلد سوم، صفحات 1334-1325، (1379).
 • سعید سهرابپور، رضا نقدآبادی و بهنام كامرانی، "محاسبه ضریب شدت تنش در اجزاء دوار به روش  اجزاء محدود"، مجموعه مقالات هفتمین كنفرانس مهندسی مكانیك، جلد دوم، صفحات 916-909،(1378).
 • سعید سهرابپور، رضا نقدآبادی و آرش امینی، "ایجادمسیرهای پیچیده حركتی برای رباتها و ماشینهای كنترل عددی"، مجموعه مقالات هفتمین كنفرانس مهندسی مكانیك، جلد سوم، صفحات 1218-1211، (1378).
 • رضا نقدآبادی، جواد اكبری وعلی باستی، "فرمول بندی اجزاء محدود الاستیك-ویسكوپلاستیك و كاربرد آن در فرایند ماشینكاری‏"، مجموعه مقالات هفتمین كنفرانس مهندسی مكانیك، جلد سوم، صفحات 900- 893، (1378).
 • سعید سهرابپور، رضا نقدآبادی و پیام نجفی راد، "فرمول بندی اجزاء محدودالاستیك-پلاستیك با تغیرشكل های بزرگ، مجموعه مقالات هفتمین كنفرانس مهندسی مكانیك، جلد دوم، صفحات 924-917، ( 1378 ).
 • رضا نقدآبادی، جواد اكبری وعلی باستی، "تحلیل براده برداری عمودی به روش اجزاء محدود" مجموعه مقالات ششمین كنفرانس مهندسی مكانیك، جلد سوم، صفحات 1469-1461، (1377).
 • رضا نقدآبادی، جواد اكبری وعلی باستی، "بررسی اثرات متغیرهای ماشینكاری در براده برداری عمودی به روش اجزاء محدودو مقایسه با نتایج تجربی"، مجموعه مقالات چهارمین كنفرانس مهندسی ساخت و تولید، صفحات 113-106 (1377).

برخی طرحهای پژوهشی انجام شده در دانشگاه صنعتی شریف

 • تدوين بانک اطلاعات تکنولوژي و نقشه جامع علمي و فناوري در زمينه توليد و کاربرد آلياژهاي حافظه‌دار، 1391.
 • مدلسازي رفتاري و شبيه‌سازي عددي سه بعدي مواد و سازه‌هاي هوشمند بر پايه آلياژهاي حافظه‌دار، 1391.
 • تهيه يک بسته نرم‌افزاري براي تعيين رفتار ديناميکي مواد (نرم‌افزار ترديم)، 1390.
 • طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري و پردازش امواج مكانيكي در ميله هاي هاپكينسون جهت تعيين رفتار مكانيكي مواد در نرخ كرنش بالا، 1388.
 • توليد دانش فنی طراحی، ساخت و تست دستگاههای آزمايش تيلور و هاپکينسون، 1387.
 • بررسی عملکرد معادلات مشخصه نرخی و گردآوری و اعتبارسنجی داده های رفتار مواد، 1387.
 • مطالعه تاثیر عیوب ساختاری بر خواص مکانیکی نانولوله های کربنی، 1385
 • مدلسازی رفتاری نانوپیپادهای کربنی  با استفاده از مدلهای ساختاری براساس مکانیک محیطهای پیوسته، 1385 .
 • ارائه یک روش محیط پیوسته معادل برای تحلیل رفتاری در نانومکانیک محاسباتی،
  طرح حمایت شده توسط ستاد ویژه توسعه فناوری نانو وزارت علوم تحقیقات  و فناوری، 
  1385.
 • ارائه فرمولبندی اجزاء محدود نانولوله های کربنی بر اساس پتانسیل بین اتمی، 1384.
 • ارائه روش عددی تحلیل نانو سازه‌ها بر مبنای مکانیک محیط‌ پیوسته معادل، 1383.
 • بررسی عملکرد نرخ‌های همگرد D و لگاریتمی در تحلیل تغییر شکلهای بزرگ جامدات، 1382.
 • ارائه قانون جریان همگرد برای تحلیل تغییر شكلهای بزرگ صلب پلاستیك مواد سخت شونده، 1381.
 • ارائه مدل سینماتیك همگرد تغییر شكلهای بزرگ الاستیك-پلاستیك، 1380.
 • تحلیل سیكل بسته تغییر شكل بزرگ مواد الاستیك برای محاسبه تنش های پسماند، 1379 .
 • ارائه مدل مشخصه پلاستیك همگرد برای مواد سخت شونده در تغییر شكلهای بزرگ، 1378.
 • تهیه نرم افزار مدلسازی منحنی ها و سطوح پیچیده برای استفاده در طراحی، 1377.
 • شبیه سازی فرآیند پرس جانبی استوانه به روش اجزای محدود، 1377.
 • تحلیل دینامیكی الاستیك-پلاستیك سكوهای فرا ساحل به روش اجزای محدود، 1376.
 • تحلیل كمانش پوسته های استوانه ای تقویت شده به روش اجزای محدود، 1376.