بسم الله الرحمن الرحیم  
 

صفحه شخصی محمد مهدی روحانی مشهدی

   

:تلفن
+98-21-66164821
+98-21-66164070
+98-21-66013129

:تلفن همراه
+98-9121726842

:آدرس الکترونیکی
mmrohany@sharif.edu


دانشگاه صنعتی شریف


صفحه اول

زندگینامه

تألیفات

دروس ارائه شده

نمونه هایی از آثار نقاشی

نمونه هایی از آثار خطاطی