مرکز زبان‌ها و زبان‌شناسی
Minor>English>Introduction
Languages & Linguistics Center
                               Sharif University of Technology
File: (PDF)

Copyright 2015 -  Sharif University of Technology - Languages & Linguistics Center