پست الکترونیک:
jahantigh@sharif.irمرکز آموزش مهارت‌های مهندسی:
تلفن: 66164821
تلفکس: 66029174