FAIL (the browser should render some flash content, not this).

محيط زيست

Rates

هدف از تحقيقات در اين حوزه، بطور کلي مبارزه با آلودگي آب و ايجاد تکنولوژي مناسب براي کنترل آلودگي مي باشد. نمونه‌هايي از پروژه هاي در دست اجرا تحت عناوين زير مي‌باشند

• شناسايي کمي و کيفي فاضلابهاي صنعتي ايران و نحوه تصفيه پذيري آنها
• تصفيه پذيري پسابهاي غليظ صنايع تخميري توليد بيوگاز
• بررسي چگونگي تصفيه پسابهاي غليظ صنايع تخميري
• کاربرد راکتورهاي بيولوژيکي در تصفيه بيولوژيکي پسابها
• بررسي هاي کينتيکي در تصفيه شيميايي پسابهاي صنعتي مختلفمحورهاي پژوهشي

محورهاي پژوهشي به سه زمينه اصلي تقسيم بندي شده اند که عبارتند از

۱ -مهندسي بيوشيمي و صنايع تخميري
۲ -محيط زيست
۳ -نانوبيوتکنولوژي

lab5

نانوبيوتکنولوژي

lab 3

حوزه نانوبيوتکنولوژي که در سالهاي اخير مورد توجه و پژوهشهاي کاربردي در اين زمينه مدنظر قرار گرفته است
در کليه زمينه هاي پژوهشي هدف اين مرکز بالا بردن سطح دانش و ارتقاء علمي، آموزش کارشناسان براي اداره و حل مشکلات و معضلات علمي- تکنولوژي صنايع کشور مي باشد. ايجاد تکنولوژي مناسب و متکي به خود، استفاده از امکانات داخلي و تکيه بر منابع طبيعي در اولويت بخشيدن به پروژهها سهم بسزائي دارند

 

 

مهندسي بيوشيمي و صنايع تخميري

Biochem

هدف از تحقيقات در اين زمينه توليد فرآورده هاي تخميري، بهبود کيفيت مواد غذايي و توليد فرآورده هاي غذايي جديد، توسعه تکنولوژي تخمير، کاهش ضايعات کشاورزي و استفاده از اين ضايعات براي توليد محصولات جديد و بالاخره توليد و استخراج آنزيمها و فرآيندهاي دارويي ميباشد


People | Courses | Contact

 


Home
     |     Research      |   Services

Copyright © 2010 BBRC
شروع: دی ماه ۱۳۸۹
طراحی: احسان عجبی و اشکان توکلی نایینی