دروس

به دليل ماهيت تخصصي و پژوهشي، اين مرکز در انجام دوره هاي دانشگاهي با ساير دانشکدهها همکاري داشته و دروس مختلف نظري و عملي در زمينه هاي کارشناسي: صنايع غذايي، آب و فاضلاب به دانشجويان دانشکده هاي مهندسي شيمي، شيمي و عمران ارائه مينمايد. همچنين مرکز در اجراي دوره هاي کوتاه مدت و بازآموزي و نوآموزي مهندسين کشور در زمينه تصفيه آب و تصفيه فاضلابهاي صنعتي و طراحي بيورآکتور و بيوتکنولوژي موفقيتهاي زيادي کسب نموده است. اين دوره ها با توجه به درخواست متقاضيان ارائه و اجرا مي گردد. در پروژه هاي تحقيقاتي استفاده از دانشجويان کارشناسي و کارشناسي ارشد يکي از اهداف هميشگي مرکز بوده است

ليست دروس

- Enzyme Technology
- Enviromental technology
- Food Industry
- Water and Waste Water Treatment
- Fermentation Lab
- Bioreactor Design
- Food Biotechnology
- Food Biochemistry
- Biochemical Engineering
- Food Industry Wastewater Treatment
- Quality Control in Food Analysis

دروس آزمايشگاهی

- Fermentation
- Quality Control
- Enzymes
- Water and Wastewater
- Reactor

 


People | Courses | Contact

 


Home
     |     Research      |   Services